ఐపిఎల్ 2021 పేయల ర్ ఆక్షన్: మీరు తెలుసుకోవలిసిన 292 ఆటగాళ్ేల

ipl 2021 auction today
ipl 2021 auction today

ఈ ఏడాది ప్రీమియర్ లీగ్ కంటే మ ందు ఐప్ిఎల్ 2021 ప్లేయర్ వేలం 292 మంది ఆటగాళ్ళు సుత్తి క ందకు వెళ్ళత ండగా జటలే సర ైన బ్యాలెన్స్ కోసం ప్ీయత్తిస్ాి యి.  మ నుప్టి ఎడిషన్స నుండి జటలే తమ స్ావాడ్‌లలో ఎకువవ భయగం చెకువచెదరకుండా ఉంచగా, గ రువారం చెనెనిలో జరిగిన వేలంలో స్ాిప్ చేయడానిక కొనిి ప్ెదద ప్లరుే అందుబ్యటలలో ఉంటయయి. కొనిి జటలే తమ స్ాా ర్ ప్లేయర్్‌లను ఆశ్చరాకరంగా విడుదల చేయగా, కొతి ప్లరుే కూడా ఉనాియి, జటలే తమ చేత లను ప ందడం ఆనందంగా ఉంటలంది. 

ఐప్ిఎల్ 2021 వేలంలో అత్తప్ెదదఆటగాళ్ళు: 

స్రావ్ స్ిిత్ (రూ .2 కోటలే) 

తమ క ప్ెాన్స స్రావ్ స్ిిత్్‌ను విడుదల చేయాలని రాజస్ాా న్స రాయల్్ నిరణయం ఆశ్చరాానిక  గ రిచేస్ింది మరియ ప్ీప్ంచంలోని ఉతిమ బ్యాట్్్‌మెన్స్‌లలో ఒకరిగా ప్రిగణ ంచబ్డుత ని స్ిిత్ గ రువారం వేలం జాబితాలో అతాధిక ప ీ ఫెనల్ ఉని ప్లరు.  2020 స్రజన్స్‌లో స్ిిత్ మూడు అరధస్ెంచరీలు స్ాధించినప్పటికీ, అతను తన జటలా ను ప్లే ఆఫ్్్‌కు దారి తీయలేకపో యాడు. అతనిని ఎనుికునేఏ ఫాీ ంచెనజీక అయినా గొప్ప టయప్-ఆరడర్ అదనంగా ఉంటలంది. 

గ ేన్స మాక ్ాల్ (రూ .2 కోటలే) 

2020లో ప్ెదదఆస్లాేలియా నిరాశ్ప్రిచిందిమరియ తతఫలితంగా క ంగ్్ ఎలెవన్స ప్ంజాబ్ చేత వదిలివేయబ్డింది. కానీ అప్పటినుండిఅతను బిగ్ బ్యష్ లీగ్్‌తో పాటల ఆస్లాేలియాతో భయరత్్‌తో మళ్లేఆకటలా కునాిడు మరియ అతాంత పాీ ణాంతకమెైన టి20 బ్యాట్్్‌మెన్స్‌లలో ఒకరిగా, ఇప్పటికీఏ జటలా క ైనా విలువెనన చేరికగా ఉంటయడు.

కేదార్ జాదవ్ (రూ .2 కోటలే) 

జాదవ్్‌ను 2020 స్రజన్స తరాాత చెనెని సూప్ర్ క ంగ్్ విడుదల చేస్ింది, కాని వేలంలో నిశితంగా ప్రిశీలిస్ాి రు. జాదవ్ అతనితో విస్ాి రమెైన అనుభవానిి తెస్ాి డు మరియ  అతని ఆల్ ర ండ స్ామరాా ాలు అతనిక మంచి చేరికను చేస్ాి యి. అతాధిక మూల ధర వదద జాబితా చేయబ్డిన ఇదదరు భయరతీయ ఆటగాళ్ులో అతను కూడా ఉనాిడు. 

డేవిడ మలన్స(రూ .1.5 కోటలే) 

డేవిడ మలన్స ఇంతకు మ నుప్ు ఐప్ిఎల్్‌లో ఆడలేదు, కాని ఇంగీేష్ లెఫ్టా హ్ాండర్ ప్ీసుి తం ఆట యొకవ అత్త తకువవ ఫారాిట్్‌లో అగరస్ాానంలో ఉని బ్యాట్్్‌మన్స్‌గా ఉనాిడు మరియ వేలంలో కొంత డిమాండ్‌ను స్ాధిస్ాి డు. మలన్స 19 టి20  ఇంటరేిషనల్్(టి20ఐ)లో సగటలన 53.43 మరియ 149.47 స్ె్రైక్ రేటతి వేలానిక  వచాచడు.

Be the first to comment on "ఐపిఎల్ 2021 పేయల ర్ ఆక్షన్: మీరు తెలుసుకోవలిసిన 292 ఆటగాళ్ేల"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*