ఐపిఎల్ రీషెడ్యూ ల్్ కెకెఆర్-ఆర్్‌సిబి మ్యూ చ్ మే3, 2021 కోసం 2 కెకెఆర్ ్‌ేయర్ర్్ టెస్ట్ పాజిటివ్ తరువాత

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ , రాయల ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య సోమవారెం జరిగిన ప్రీమియర్స లీగ్(ఐపిఎల) 2021 ఎన్‌కెంటర్స తిరిగి షెడ్యయ ల చేయబడెంది, ఎయోన మోరాాన జట్టులోని 2 మెంది ఆటగాళ్ళు COVID-19కు పాజిటివ్ పరీక్షలు చేయడెంతో. మిస్ురీ స్పి నన ర్స వరుణ్ చప్రకవరిి మరియు పేస్ర్స స్ెందీప్ వారియర్స కరోనావైరస్ బారిన పడన ఇద్దరు ఆటగాళ్ళు అని టోరన మెంట్ అధికారులు ధ్ృవీకరిెంచారు. కెకెఆర్స, ఆర్స్‌స్పబిల మధ్య ఐపిఎల 2021 మ్యయ చ్ 30 ఈరోజు సాయెంప్రరెం అహ్మ దాబాద్‌లోని నరెంప్రద్ మోడీ ్‌ ేుడయెంలో జరగాల్స్ ఉెంది, కాని ఇప్పి డు అది రరువార తేదీలో ఆడబడుతెంది. “గర నాలుగు రోజులలో మూడవ రెండ్ పరీక్షలో వరుణ్ చప్రకవరిి మరియు స్ెందీప్ వారియర్స సానుకూలెంగా ఉనన ట్టు తేల్సెంది. మిగతా జట్టు స్భ్యయ లెంద్రూ COVID-19 కోస్ెం ప్రపతికూల పరీక్షలు చేశారు.

“ఇద్దరు ఆటగాళ్ళు మిగతా జట్టు నుెండ రమను తాము వేరుచేసుకునాన రు. వైద్య బృెంద్ెం వీరిద్దరితో నిరెంరరెం స్ెంప్రపదిెంప్పలు జరుప్పతోెంది మరియు వారి ఆరోగాయ నిన పరయ వేక్షిసోిెంది. ఇెంరలో, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ రోజువారీ పరీక్షల దినచరయ వైప్ప మళ్లురు. మరియు వారికి రవ రగా చికిర్ చేయెండ “అని ఐపిఎల ఒక ప్రపకటనలో తెల్సపిెంది. భారరదేశెంలో కోవిడ్-19 మహ్మ్యమ రికి వయ తిరకెంగా పగలు మరియు రాప్రతి పోరాడుతనన ప్రరెంట్్‌లైన కారిమ కులను గౌరవిెంచటానికి ఈ మ్యయ చ్ కోస్ెం ఆర్స్‌స్పబి ఆటగాళ్ళు ప్రపతేయ కెంగా రయారు చేస్పన ్‌లు జెరీ్ ధ్రిెంచాల్స్ ఉెంది. కానీ వారు రమ ప్రపణాళికలను ఆలస్య ెం చేయవలస్ప ఉెంట్టెంది. గర నెలలో చెనైన లో ఈ సీజన్‌ను కల్సస్పన తొల్ససారి ఆర్స్‌స్పబి 38 పరుగుల తేడాతో కెకెఆర్స్‌ను ఓడెంచిెంది. మొరిెం కోల్‌కతా సావ వ డ్, స్హాయక స్పబబ ెందితో పాట్ట, వారి టీమ్ హోటల్‌లో ఒెంటరిగా వెళిు ెంది. ఓపెనర్స నితీష్ రానా వైరస్ బారిన పడనప్పి డు

టోరన మెంట్ ప్రపారెంభానికి ముెందే కెకెఆర్స కోవిడ్ భయానికి గురయాయ డు. ముెంబై, చెనైన , ఢిలీు, కోల్‌కతా, అహ్మ దాబాద, బెంగళూరు 6నగరాలోు ఐపిఎల 2021 బయో బబుల్ ్‌లో ఆడుతోెంది. నివేదికల ప్రపకారెం, పాజిటివ్ పరీక్షిెంచిన కెకెఆర్స ఆటగాళ్ళు బుడగను ఉలుెంఘెంచలేదు కాని కొనిన రనిఖీలు చేయటానికి ఆసుపప్రతికి వెళ్ు వలస్ప వచిచ ెంది, ఇది వారు వైరసున తీసుకునన ప్పి డు కావచ్చచ . కోవిడ్ యొకవ ప్రపమ్యద్కరమైన రెండవ రరెంగెంతో భారరదేశెం కొనసాగుతనన ెందున 5మెంది ఆటగాళ్ళు 14వ సీజన్లు ఇపి టికే టోరన మెంట్ నుెండ రప్పి కునాన రు.

Be the first to comment on "ఐపిఎల్ రీషెడ్యూ ల్్ కెకెఆర్-ఆర్్‌సిబి మ్యూ చ్ మే3, 2021 కోసం 2 కెకెఆర్ ్‌ేయర్ర్్ టెస్ట్ పాజిటివ్ తరువాత"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*