ఎస్సీజీలో ఇండియా Vs ఆస్్రేలియా 3వ టెస్టరడే4: కమ్మిన్సీ తర్వాత ఆస్్రేలియా క్వా బ్యాక్ ర్ోహిత్‌ను యాభ ైతర్వాత తొలగ ంచంది: పూజార్వ రహానేహో ల్డ్క్ీఇండియా ఐ డరా

స్మిత వరుస స్ ంచర్ీక్ి దూరమయాాడు, క్వని ఆస్్రేలియా డ్ైవైర్ స్సటులో ఉండేలా చూసుకునరాడు. 407 పరుగుల వ ంటయడుతూ, షుబ్యిన్స గ ల్డ చనిపో యేముందు ఓప నింగ్ జత 71 పరుగుల భయగస్వామాంతో భయరత మంచ ఆరంభయనిక్ి దిగ ంది. ర్ోహిత శరి అదుుతమ ైన 50 పరుగులు చేశవడు, క్వని పవట్ కమ్మిన్సీ ను హుక్ చేయడరనిక్ి 

పాయత్ాంచన తరువవత అతను అవుట్ అయాాడు. అతను మ్మచ్ల్డ స్వర ర్్ చేత డీప్ లో పటుర బ్డర్ డు. ఎస్సీజీ టెసుర ను డరాచేయాలని భయరత భయవిసుు నాందున క్ెప రన్స అజంకా రహాన ,  చేతేశార్ పుజార్వ ఇపుుడు క్ీలకం పటుర క్ోనునరారు. 406 పరుగులు చేస్మన భయరత్‌మంచ ఆరంభయనిక్ి దిగ ంది. ర్ోహిత శరి, శుబ్యిన్స గ ల్డ మధ్ాలో పవజటివ్‌గవ కనిపమంచరరు. మర్ీ ముఖ్ాంగవ, భయరతదేశంలో ఇంక్వ 10 విక్ెటుా బ్యాంకులో ఉనరాయ. ఆధికాం 200క్ి చేరుక్ోవడంతో, ఆస్్రేలియా ఎనిమ్మదివిక్ెటుా చేత్లో ఉంది. ఆదివవరం స్మడీా టెస్టర ్‌లో భయరత్‌ను బ్యాటింగ్ చేయాలనుకుంటుంది. భయరతదేశం 2వ ర్ోజు కమాండింగ్ స్వా నంలో ఉనావవరు.  ఆటప ైఇబ్బందిపడేపాదేశంలో ఉనరారు. 4వ ర్ోజు మొదటి గంటలో భయరతదేశవనిక్ి పవా రంభ విక్ెటుా అవసరమవుతరయ, లేకపో తేవవరు చరలా ర్ోజుల పవటు ఉండవచుు. 

అంతకుముందు, భయరతదేశం యొక్ మ్మడిల్డ మర్ యు లోయర్ ఆర్ర్ వ ళ్ళడంలో విఫలమ ైందిమర్ యు ర్ెండవ స్ షనలా 64 పరుగులకు ఆరు విక్ెటుా పడిపో యాయ. మొదటి స్ షన్స్‌లో ఆస్్రేలియా అజంకా రహాన , హనుమా విహార్ీల విజయానిా స్వధించగలిగ ంది. 55వ ఓవర్ోా కమ్మిన్సీ రహానే (22)ను శుభాం చేయగవ, విహార్ీ తన నరలుగు పరుగులకు 38  బ్ంతులను ఎదుర్క్నరాడు మర్ యు చవర్ క్ిరనౌట్ అయాాడు. మూడోర్ోజు ర్ెండోస్ షన్స్‌ను 180/4 వదదత్ర్ గ పవా రంభంచన ర్ షబ్ పంత, చేతేశార్ పుజార్వ ర్ెండోక్ొతుబ్ంత్తో మొదటి క్ొనిా ఓవరాలోనేచూశవరు, మర్ యు ఇనిాంగ్ీ యొక్ 87 వ ఓవర్ోా వీర్ దదరూ తమ 50  పరుగుల స్వర ండ్‌ను ప ంచరరు. ఏదేమ ైనర, తరువవత్ ఓవర్ోా, జోష్ హాజలుాడ మొదటి స్మాపోా

పంత (36)ను క్వాచ్ చేస్మభయరతదేశవనిా 195/5 కు తగ గంచరడు. ఆస్్రేలియా 406 ఆధికాంతో పాకటించంది. భయరతదేశ లక్ష్ాం 407 అయతేవవరు ఆ వ ైపు చూడరు.

Be the first to comment on "ఎస్సీజీలో ఇండియా Vs ఆస్్రేలియా 3వ టెస్టరడే4: కమ్మిన్సీ తర్వాత ఆస్్రేలియా క్వా బ్యాక్ ర్ోహిత్‌ను యాభ ైతర్వాత తొలగ ంచంది: పూజార్వ రహానేహో ల్డ్క్ీఇండియా ఐ డరా"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*