ఎయోన్ మోర్గా న్ ధోనితో సమానమని గ్ేమ్ర స్గాన్ చెప్గారు

Eoin Morgan is similar to Dhoni, says Graeme Swann
Eoin Morgan is similar to Dhoni, says Graeme Swann

ఇంగ్గల ండ్ మాజీ స్పాననర్ గ్రేమ్ స్గాన్ బ్యాట్తో కెప్టెన్ ఎయోన్ మోర్గా న్ యొక్క ఫగమనన భయవిస్గో డు మర్ియన మార్ిి 12 న ండిభయరతదేశంతో జరగబ్ో యేట్ి20 ఐ స్పర్ీస్ ఫలితాలన  నాయక్ుడు నిరణయస్గో డు. ఇంగ్గల ండ్ ట్ెస్ెస్పర్ీస్్‌న 3-1 తేడాతో ఓడిప్ో యంది, కగని ఇయాన్ మోర్గా న్ నేతృతాంలోని వ ైట్-బ్యల్ స్పర్ీస్్‌లో సందరశక్ులు మెరుగ్ెైన ప్రదరశన ఇస్గో రని స్గాన్ నమమక్ంగ్గ ఉనానడు మర్ియన అతనిని భయరత మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనితో ప్ో లాిడు. “ఎయోన్ మోర్గా న్ మంచి స్పర్ీస్్‌న ప్ ందబ్ో తునానడు. అతన నాయక్ుడు, అతన మిడిల్ ఆరడర్్‌లో వ ళ్తో డు కగని అది మెైదానంలో ఎక్ుకవ. అతన ఇంగ్గల ండ్ కోసం, ఎంఎస్ ధోని భయరతదేశగనికి ఉప్యోగప్డేది, కెప్టెన్ మర్ియన నాయక్ుడు ”అని స్గాన్ స్గె ర్ స్ో ార్ెస్‌తో అనానరు. “అతన ఆ జట్టె లో చాలా ప్ ట్ిెతనానిన క్లిగ్ి ఉనానడు మర్ియన ఆట్గ్గళ్ళు అతని కోసం ఆడతారు. ట్ి20 స్పర్ీస్ ఎయోన్ మోర్గా న్ ఎలా వ ళ్ళో ందోదానిప్టైఆధారప్డి ఉంట్టందని నేన అన క్ుంట్టనానన . అతన కెప్టెన్సీ మర్ియన బ్యాట్్‌తో మంచి స్పర్ీస్ క్లిగ్ి ఉంట్ే, ఇంగ్గల ండ్ చాలా బ్లంగ్గ ఉంట్టందని నేన భయవిస ో నానన ,్‌”అని స్గాన్ అనానడు. 

ఇంగలండ్్‌క్ు కీలక్ం కగన నన మర్ో ఆట్గ్గడు ట్ి20 కిేకెట్్‌లో నంబ్ర్ 1 బ్యాట్ీ్‌మన్ డేవిడ్ మలన్. ట్ి 20 లోల బ్యాట్్‌తో మంచిగ్గ ర్గవడానికి స్గాన్ 33 ఏళ్ల ర్ోహంప్ెన్్‌క్ు మదదతు ఇచాిడు. “నేన డేవిడ్ మలన్ బ్యగ్గ చేస్గో నని అన క్ుంట్టనానన . అతన స్పాన్ బ్ౌలింగ్‌లో చాలా మంచి ఆట్గ్గడు. అతన ఆఫ్-స్టైడ్ దాార్గ చాలా బ్లమెైన ఆట్గ్గడు. ట్ి20 కిేకెట్్‌లో వికెట్టల ఎక్ుకవగ్గ తిరగడం లేద కగబ్ట్ిెభయరత మెైదానం అతనికి అన క్ూలంగ్గ ఉండాలి. ఇంగ్గల ండ్ బ్యాట్ీ్‌మన్ డేవిడ్ మలన్్‌క్ు మంచి స్పర్ీస్ ఉంట్టందని క్ూడా అతన ఉహ ంచాడు.  

“నేన డేవిడ్ మలన్ బ్యగ్గ చేస్గో నని అన క్ుంట్టనానన . అతన స్పాన్ బ్ౌలింగ్‌లో చాలా మంచి ఆట్గ్గడు. అతన ఆఫ్-స్టైడ్ దాార్గ చాలా బ్లమెైన ఆట్గ్గడు. “వగరు శీఘ్ర అవుట్్‌ఫీల్డ ్‌లతో చాలావరక్ు మంచి బ్యాట్ింగ వికెట్టల. గత ర్ెండు సంవతీర్గలుగ్గ అతన  అస్గధారణంగ్గ ఉననంద న అతడు ఆడట్ం చూడట్యనికి మీరు ఉతాీహంగ్గ ఉండాలి” అని స్గాన్ అనానడు. భయరత్‌, ఇంగలండ్్‌మధ్ా మొతోం ఐద ట్ీ20 మాాచ్‌లు అహమదాబ్యద్‌లో, 3  వనేడలు మార్ిి 23 న ంచి ప్ూణేలో ఆడన నానయ.

Be the first to comment on "ఎయోన్ మోర్గా న్ ధోనితో సమానమని గ్ేమ్ర స్గాన్ చెప్గారు"

Leave a comment

Your email address will not be published.