‘ఈ ర ెండు టెస్ుటల్ోల సాధ ెంచడానికిచాల్ా ల్ేదట’ – ఐపీఎల్ ఆడేనిర్ణయానిి షకీబ్ అల్ హస్న్ స్మరథ్ెంచాడు.

Shakib Al Hasan Defend Decision to Play IPL
Shakib Al Hasan Defend Decision to Play IPL

శ్రీలంకతో జరిగిన టెస్ట్సిరీస్ట్‌కు బదులుగా ఐపిఎల్ 2021 ఆడాలనేతన నిర్ణయానిి బంగాా దేశ్ స్ా్ ర్ ఆల్ ర ండర్ సమరిథంచాడు, ఐసిసివర్ల్్టెస్ట్ఛాంపియన్‌షిప్ ఫ ైనల్్‌లో జాతీయ జటట్ ఎలాగ ైనా లెక్కంచలేకపో యంది. ఈ ఏడాదిచివరలా భార్తదేశంలో జర్గబో యేటి 20 ప్రప్ంచ కప్్‌కు సిదధం కావాలని షకీబ్ వివరించాడు. “ఈ ర ండు టెసు్ లు ప్రప్ంచ టెస్ట్ 

ఛాంపియన్‌షిప్్‌లో మా చివరిమాాచ్‌లు కాబటి్మేము ఫ ైనల్ ఆడబో తునిటటా కాదు” అని షకీబ్ క్ీక్‌ఫ రంజీతో అనాిర్ు. “మేము పాయంటా ప్టి్కలో చాలా దిగువన ఉనాిము. ఇది చాలా తేడాను కలిగిసుత ందని నేను అనుకోను. మరల ప్రధాన కార్ణం ప్రప్ంచ కప్ టి 20 ఈ ఏడాది చివరలా భార్తదేశంలో ఉంది. ఇది చాలా ముఖ్ామ ైన టోర్ిమ ంట్, ఇకకడ మనం స్ాధించాలిినవి చాలా ఉనాియ. ఈ ర ండు టెసు్ లోా స్ాధించడానిక్ చాలా లేదు. నేను ప దదదాని కోసం ననుి సిదధం చేసుకోవడం మంచి ఎంపిక అని నేను అనుకుంటటనాిను. “నేను టెసు్ లు ఆడటం ఇష్ం లేదని చెబుతూనేఉనివార్ు, వార్ు నా లేఖ్ చదవలేదని నేను ఖ్చిితంగా అనుకుంటటనాిను. నేను టెసు్ లు ఆడకూడదని బిసిబిక్ రాసిన లేఖ్లో ఎకకడా ప్రస్ాత వించలేదు. నేను ప్రప్ంచ కప్ కోసం ననుి సిదధం చేయడానిక్ ఐపిఎల్ ఆడాలని అనుకుంటటనాిను. 

“అకీమ్ (ఖ్ాన, బిసిబి క్ీక ట్ ఆప్రేషని చెైర్మన) భాయ్ ముఖ్ాంగా నేను టెసు్ లు ఆడకూడదని ప్దేప్దేచెపాాడు. ఈ సమయంలో వనే్లు ష డయాల్ చేసినప్ాటికీనేను ఐపిఎల్ ఆడాలని ప్రజలకు సాష్మ ైన ఆలోచన ఉండాలి. “నాలుగు నెలల తర్ువాత ప్రప్ంచ కప్ టి 20 లో నేను ఎదురలకబో యేఅదేమ ైదానంలో మరియు అదేఆటగాళ్ాకు వాతిరేకంగా ఆడటం నేను సదిినియోగం చేసుకోవాలనుకుంటటనాిను. నేను అదేఅనుభవానిి నా బంగాా దేశ్

జటట్ సభుాలతో ప్ంచుకోగలను.్‌ ” ఐపీఎల్ సీజన్‌లో టెస్ట్మాాచ్‌లను ష డయాల్ చేసినందుకు షకీబ్ బీసీబీప ై విర్ుచుకుప్డా్ డు. “ఐపిఎల్ సమయంలో మరే ఇతర్ క్ీక ట్ బో ర్ు్ అంతరాా తీయ మాాచ్‌లు నిర్ిహ ంచలేదు” అని అతను చెపాాడు.్‌“మేము మాతరమేశ్రీలంకతో ఆడుతునాిం. ఐపీఎల్ సందర్భంగా ఏదెైనా ఆఫ్ఘనిస్ాత న క్ీక టర్ తమ దేశం కోసం ఆడటం మీర్ు ఎప్పాడెైనా చయశారా? వారిబో ర్ు్ ఐపిఎల్్‌లో ఆడటానిక్సవిచఛగా ఉండేలా చయసుత ంది.

Be the first to comment on "‘ఈ ర ెండు టెస్ుటల్ోల సాధ ెంచడానికిచాల్ా ల్ేదట’ – ఐపీఎల్ ఆడేనిర్ణయానిి షకీబ్ అల్ హస్న్ స్మరథ్ెంచాడు."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*