ఇండియా vs ఇంగ ల ్ండ్ 3వ టి20: ఇంగ ల ్ండ్ 8 వికెట ల తేడాతో విజయం స్ధించంది

India vs england 3rd T20 :England won by 8 wickets
India vs england 3rd T20 :England won by 8 wickets

అహ్మదాబాద్‌లోని నర ేంద్రమోడీస్టేడియేంలో మేంగళవారేం జరిగిన మూడోటీ20 లో ఓపెనర్
జోస్ బటల ర్ అజ యేంగా అరధస్ెేంచరీ కొటాే డు. ఐద్ు మయాచ్‌ల స్ిరీస్్‌లో సేంద్రశకులు 2-1
ఆధికాేంలోకి రావడానికి ఈ విజయేం సహాయపడిేంది. భారతదేశేం 157 పరుగుల లక్ష్యానికి
సమయధానేంగా, ప్ార రేంభ వికెట్ నష్ేేం నుేండిఇేంగాల ేండ్ అద్ుుతేంగా కోలుకుేంది, 10 బేంతులు
మిగిలి ఉేండగానేసులువుగా విజయేం సాధిేంచేంది. బటల ర్ 52 బేంతులోల 83 పరుగులు
చేశాడు, ఐద్ు ఫో రుల మరియు నాలుగు స్ికసరలతో నిేండిప్ో యయడు మరియు ఇేంగాల ేండ్ 158/2
కి చేరుకోవడేంతో జానీ బెయిర్్‌సోే (40) కు మేంచ మద్దతు లభేంచేంది. భారత్ తరఫున
యుజ వేంద్రచాహ్ల్, వాషిేంగేన్ సుేంద్ర్ ఒకోో వికెట్ తీసుకునాారు. అేంతకుముేంద్ు భారత్
20 ఓవరలలో ఆరు వికెటల కు 156 పరుగులు చేస్ిేంది, కెపెేన్ విరాట్ కోహ్లల 46 బేంతులోల 77
పరుగులతో అజ యేంగా నిలిచాడు. అతను చకోగా కొటటేనపపటటకీ, ఇతర భారత బాాట్స మెన్
ఇేంగాల ేండ్ బౌలరలపెైవిరుచుకుపడాా డు. పటసర్ మయర్ో వుడ్ మూడు వికెటలల పడగొటేగా, కిిస్
జోరాా న్ రెేండు వికెటలల నమోద్ు చేశాడు. మయరిి 18న జరగనునా నాలగ వ ట 20 ఐలో
ఇరుజటలల మరోసారితలపడతాయి. స్ిరీస్్‌ను సమేం చేయడమేభారత్ లక్ష్ాేం, నాలుగో టట20
లో స్ిరీస్్‌ను ముద్రవేయయలని ఇేంగాల ేండ్ భావిసోత ేంది. 3 వ టీ20 లో భారత్్‌ను 8 వికెటలతేడాతో
ఓడిేంచ ఇేంగలేండ్ 2-1తో స్ిరీస్ ఆధికాేంలోకివచిేంది. అహ్మదాబాద్‌లో మేంగళవారేం జరిగిన
ఐద్ు మయాచ్‌ల స్ిరీస్్‌లో మూడోటీ20 అేంతరాా తీయ మయాచ్‌లో తొలి బాాటటేంగ్‌లో ఉనా భారత్్‌
ఇేంగలేండ్్‌పెై6 వికెటల కు 156 పరుగులు చేస్ిేంది. జోస్ బటల ర్ (83 *) అతాధిక సో ోరు
సాధిేంచడేంతో ఇేంగాల ేండ్ చేతిలో 8 వికెటలల, 10 బేంతులు మిగిలి ఉేండగానే లక్ష్యానిా
ఛేదిేంచేంది. తొలి స్ె్రైక్ తీసుకోవడానికి భారత్్‌ను ఆహావనిేంచడేంతో విరాట్ కోహ్లల తన
అజ యమెైన 46 బేంతులోల 77 పరుగులతో భారత్ తరఫున టాప్ సో ోరర్్‌గా నిలిచాడు.
ఇేంగాల ేండ్ తరఫున, మయర్ో వుడ్ (3/31) మూడు వికెటలల పడగొటటేఅతాేంత విజయవేంతమెైన
బౌలర్్‌గా అవతరిేంచాడు, కిిస్ జోరాా న్ (1/35) ఒకదానిా సాధిేంచాడు. అేంతకుముేంద్ు, టాస్
గెలిచన ఇేంగాల ేండ్ కెపెేన్ ఎయోన్ మోరాగ న్ భారత్్‌పెైఫీలిాేంగ్‌కు ఎనిాకయయాడు.

Be the first to comment on "ఇండియా vs ఇంగ ల ్ండ్ 3వ టి20: ఇంగ ల ్ండ్ 8 వికెట ల తేడాతో విజయం స్ధించంది"

Leave a comment

Your email address will not be published.