ఇండియా vs ఇంగ్ల ండ్ 1 వ టెస్ట్డే5 ముఖాయంశ్లు: 2017 న ండి భారత్ స్వదేశంలో మొదటిటెస్ట్ఓడిపో యంది

England-defeat-India in test
England-defeat-India in test

చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్ట్డియంలో జరిగిన తొలి టెస్ ్ లో భారత జటట్ ఇంగ్లండ్ చేతిలో 227 పరుగ్ుల తేడాతో ఓడిపో యన తరువ్త అభిమాన లన చెనతనయపరిచేంద కు ఒక మాజీ నమూనాన మాజీ ఓపెనర్ వ్స్ిమ్ జాఫర్ ఉదహరించాడు. పటలయర్ ఆఫ్ దిమాయచ్ జో రూట్:  “ఇది చాలా కీలకమ ైన టాస్ట, క్ని మేము పిచ్ న ఎకుువగ్ ఉపయోగించ కోవలస్ి వచిచంది, మరియు మేము బాగ్ చేశ్మని నేన అన కుంటటనాైన . మా బౌలరుల మాకు చాలా గ్రహంతర పరిస్ిితులలో పంపిణీచేస్్ా రు. ఓపెనింగ్ టెస్ ్ లో ఓడిపో యన తర్వత భారత్ స్ిరీస్ట్‌న స్వదేశీ, దూరప్ర ంతాలోల గెలిచినటటల జాఫర్ ఎతిాచూప్రు మరియు అభిమాన లన  హృదయానిై కోలోోవదదని కోర్రు. “హృదయపూరవక భారతీయ అభిమాన లన  కోలోోకండి. చివరిస్్రిభారతదేశం స్ిరీస్ట యొకు మొదటిటెస్ ్ ు కోలోోయనపపోడు, వ్రు స్ిరీస్ ై గెలుచ కునాైరు. చివరిస్్రి భారతదేశం హో మ్ స్ిరీస్ట యొకు మొదటి టెస్ ్ ు కోలోోయనపపోడు, వ్రు స్ిరీస్ ై గెలుచ కునాైరు. జాఫర్ టవవట్ చేశ్రు . ముఖయంగ్,  అడిల నడ్్‌లో తొలి టెస్ ్ లో ఓడిపో యనపోటికీ, ఆస్ట్ేలియాలో ఇటవవల ముగిస్ిన బో రడర్ గ్వ్స్ుర్ స్ిరీస్ట్‌న భారత్ 2-1 తేడాతో గెలిచింది. అంతకుముంద , 2017 లో భారత్ తొలి టెస్ ్ లో ఓడిపో యనపోటికీ, బ ంగ్ళూరులోని ధరమశ్లలో ఆస్ట్ేలియాన ఓడించి, స్ ంత స్ిరీస్ ై 2-1తో కెైవస్ం చేస్ కుంది. ఆశచరయకరంగ్ స్ిరీస్ట విజయాల వ్న క న ండి వచిచన ఇదదరూ అజంకయ రహన్ కెపె్న్సీలో వచాచరు. ఫెననల్ ఇనిైంగ్ీ్‌లో 420 పరుగ్ులు చేస్ిన ఇంగ్ల ండ్, 5 వ రోజున 192 పరుగ్ులకేభారత్్‌న బౌలింగ్ చేస్ింది, 1999 న ండి ఎంఏ చిదంబరం స్ట్డియంలో ఆతిథ్య జటట్ న ఓడించిన మొదటి జటట్ గ్ నిలిచింది. ఈ ఓటమి స్వదేశీ టెస్ ్ లోల 14 మాయచ్్‌లతో అజేయంగ్ నిలిచిందిమరియు 8 మాయచ్్‌లు ఈ వేదిక వదద అజేయ పరంపర. రెండోఇనిైంగ్ీ్‌లో 178 పరుగ్ులు చేస్ిన ఇంగ్ల ండ్ భారత్్‌న 420  పరుగ్ుల లక్ష్యయనిై నిరేదశంచింది. స్ందరశకులు మొదటిఇనిైంగ్ీ్‌లో 578 పరుగ్ులు చేస్ిజో రూట్ 218 పరుగ్ులు చేయగ్, భారత్ 337 పరుగ్ులు చేస్ింది. ఇది వరుస్గ్ ఇంగ్ల ండ్ యొకు ఆరవ దూర టెస్ట్విజయం మరియు స్ందరశకులు నాలుగ్ు మాయచ్్‌ల స్ిరీస్ట్‌లో 1-0  ఆధిక్యనిై స్్ధించారు. రెండోటెస్ట్శనివ్రం న ంచి చెన్నైలో కూడా జరుగ్ుతుంది.

Be the first to comment on "ఇండియా vs ఇంగ్ల ండ్ 1 వ టెస్ట్డే5 ముఖాయంశ్లు: 2017 న ండి భారత్ స్వదేశంలో మొదటిటెస్ట్ఓడిపో యంది"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*