ఇండియా vs ఇంగ్ల ండ్ ముఖాయంశ్లు 1వ టెస్ట్డే3: స ందర్, అశ్విన్ ఫ ైనల్ స షన్ న ంచి బయటపడడా రు, ఆట ముగిసేసమయానికి భారత్ 257/6

ఇండియా vs ఇంగ్ల ండ్ ముఖాయంశ్లు 1వ టెస్ట్డే3: స ందర్, అశ్విన్ ఫ ైనల్ స షన్ న ంచి బయటపడడా రు, ఆట ముగిసేసమయానికి భారత్ 257/6
ఇండియా vs ఇంగ్ల ండ్ ముఖాయంశ్లు 1వ టెస్ట్డే3: స ందర్, అశ్విన్ ఫ ైనల్ స షన్ న ంచి బయటపడడా రు, ఆట ముగిసేసమయానికి భారత్ 257/6

కీలకమ ైన వికెటలల కోలపోయిన తరువ్త, మొదటిటెస్ట్మాయచ్ యొకక 3వ రోజు, చెన్ైైలపని ఎంఏ చిదంబరం సే్డియంలప భారత్ ఇంగ్ల ండతోపరమాదకర సథితిలప ఉంది. 578 పరుగుల వదద సందరశకులు బౌలంగ్ అయిన తరువ్త ఆతిథ్య జటల్ స్ంప్స్‌లప ఆరు వికెటల కు 257 పరుగులు చేసథంది. ఓప నరుల రోహిత్ శరమ, షుబామన్ గిల్ వరుసగ్ ఆరు, 29 పరుగులు చేసథభారతదేశ్నికి మంచి ఆరంభం ఇవిలేకపో యారు. ఇదిలావ ండగ్, 143 బంతులపల 73 పరుగులు చేసథన చెతేశిర్ ప జార్కు విర్ట్ కోహలల(11), అజంకయ రహాన్(1) అవసరమ ైన సహక్రం అందించలేకపో యారు. వ్టరన్ టెస్ట్బాయట్స మాన్ రిషబ్ పంత్ తో కీలకమ ైన భాగస్్ిమాయనిై నిరిమంచడడు, ఇదిభారతదేశ్నిై తిరిగిఆటలపకితీస కువచిచంది. పూజార్ నడక్ 11 ఫో రుల. పంత్ ఆసే్ేలయాలప వదిలప టి్న చోటల న ండి88 బంతులపల 91 పరుగులు చేశ్డు. ఇంగలండ్ తరఫ న చకకటి ఫ్మ్‌లప ఉనై డతమ బెస్ట చేతిలప వీరిదదరూ వికెటలల కోలపోయారు. ఆట ముగిసే సమయానికివ్షథంగ్న్ స ందర్(33), రవిచందరన్ అశ్విన్(8) అజేయంగ్ నిలచడరు. 4వ రోజు భారతదేశ్నికి బలమ ైన ఆరంభం ఇవిడమేఈ దియం. విజటింగ్ బౌలరుల భారత్్‌ప ైటాప్ ఫ్మ్‌లప ఉనడైరు, జోఫ్రఆరచర్ రెండు వికెటలల పడగొటా్ డు. ప జార్ మరియు పంత్ క్కుండడ,  బెస్ట కోహలల మరియు రహానేలన తొలగించడడనిై నమోద చేశ్డు. పూజార్కు బెస్ట- అవ ట్!  డడంగెర్మన్ చేతేశిర్ ప జార్న కొటి్వేయడడనికి డతమ బెస్ట మరోస్్రితన మాయాజాలం తిపోడంతో భారత్్‌ప ైఒతిోడి తిరిగి వచిచంది. అతన చేసథన పదధతిలప ప జార్ అవ తడడని ఊహించడు, క్ని టెస్ట్కిికెట్ ఎలా పనిచేస ో ంది. ఏక్గిత కోలపోయిన ఒక క్షణం ఆధడరంగ్ మొతోం కీలన్ నడక్ ముగియవచ చ. పూజార్ విషయంలప అదేజరిగింది. పంత్ మీద ఒనస్ట ఇనిైంగ్స న ముంద కు తీస కెళ్తో డు, వ్షథంగ్న్ స ందర్ అతనితో చేరతడడు. పూజార్ 73 సథ బర్ై్ బి బెస్ట. రిషబ్ పంత్్‌కు జాక్ లీచ్- ఆరు! ఇదిభారత ఇనిైంగ్స్‌లప ఐదవ సథక్స, ఇవన్నై పంత్ చేత కొట్బడడా యి మరియు లీచ్ అనిై గరిష్్్ లన అంగీకరించిన బౌలర్. పంత్ పరతికూల పరిసథితులపల కూడడ ఎలా ఆప కోలేడు. భారత్ ఇంక్ 376 పరుగుల వ్న కబడిఉంది.

Be the first to comment on "ఇండియా vs ఇంగ్ల ండ్ ముఖాయంశ్లు 1వ టెస్ట్డే3: స ందర్, అశ్విన్ ఫ ైనల్ స షన్ న ంచి బయటపడడా రు, ఆట ముగిసేసమయానికి భారత్ 257/6"

Leave a comment

Your email address will not be published.