ఇండియా vs ఇంగల్ండ్ 4వ టస్టె ్: మరో మలుపు; ఉమేష్, కుల్దీప్ బుమాా, స ందర్ స్ా్నంలో ఉండవచ్ ు

Umesh Kuldeep may replace Bumrah Sundar
Umesh Kuldeep may replace Bumrah Sundar

భారతదేశం మరియు ఇంగ్ల ండ్ మధ్య జరిగిన ఈ టెస్ట్సిరీస్ట్‌లో ఇప్పటివరకు జరిగిన మూడు మయయచ్‌లకు పిచ్‌లు వేసినంతగ్ మరేమీ ఎకుువ దృష్ి్ని ఆకరిషంచలేదు. ఒక టరనర్ నుండి ర్యంక్ టరనర్ వరకు ర ండు ముఖయల టరనర్ వరకు ఈ సిరీస్ట హారి్కలచర్ మరియు పెడాలజీ నుండి ఆట యొకు స్ఫూరిిని పరేరేపించడం మరియు ఇంటి 

ప్ేయోజనానిన అనాయయంగ్ ఉప్యోగించడం వరకు ప్ేప్ంచ సిదాధ ంతాలను కోరింది.  చివరిగ్ వినన ఐసిసి అహ్మదాబాద్ వదదపిచ్‌ను ‘పరలవంగ్ రేట్ చేస్ుి ందా లేదా అని తెలుస్ుకోవ్లని డిమయండ్ చేస్ఫి కరిక ట్ మీడియయ నుండిఇ-మెయిల్స్‌ను వేడుకునానరు. అశ్విన్, రోహిత్ శరమ లేదా క పె్న్ విర్ట్ కోహలల అయినా, అహ్మదాబాదలల జరిగిన మూడవ టెస్ట్ మయయచ కోస్ం వ్రు తొలగించబడిన టాే కోల ఎటువంటి స్మస్యలు కనిపించలేదు.  వ్స్ివ్నికర, అదేవేదిక వదద, నాలగవ టెస్ట్కోస్ం టాే క్ భిననంగ్ ఉండదని అరథం చేస్ుకుంది. 

గురువ్రం ప్్ే రంభమయియయ నాలగవ టెస్ు్ కు పిచ, ఉదారంగ్ ఆకుప్చచ రంగును కలిగి ఉంది, క్ని భారత బౌలింగ్ దాడికర తగినటుల గ్ గోధ్ుమరంగు మరియు బట్తల కనిపించేలయ ర్బో యియమూడు రోజులలో మొవర్ ఓవర్ టె ం ప్ని చేస్ుి ందని ఆశ్వస్్ి డు. పిచ తిరగబో త ంది. ఇదిచెప్్పలిసన కథనం మీరు భారతదేశంలో ప్రయటించినప్పపడు టరినంగ్ పిచ్‌లు మీకు లభిస్్ి యి. ఆ కిమంలో ప్ేప్ంచంలోని అనిన కరిక ట్ ఆడేదేశ్ల నుండి,  ముఖయంగ్ ఇంగ్ల ండ్ మరియు ఆసర్ేలియయ నుండి అంతులేని అర్థ లకు టీమ్ ఇండియయ స్మయధానం ఇస్ుి ంది. ఇంగ్ల ండ్ మయజీ క పె్న్ మెైఖేల్ వ్ఘన్ ఇంటరేనషనల్ కరిక ట్ కౌనిసల్ ను “దంతాలు లేని శరీరం” అని పిలిచారు. పిచ్‌లో ప్ేప్ంచంలోని “వ్ఘనుల” ఏమి చెప్్పలో దానిత స్ంబంధ్ం లేదని భారత జటు్ నిరిహ్ణ పరర్ుంది. వ్రి స్రళమెైన స్మయధానం ఇది,్‌ “ఎందుకంటేఇదిఒక మలుప్ప మరియు దానిపె ఎలయ ఆడాలో మీకు

నిజంగ్ తెలియదు, అది‘ప్ేమయదకరమెైన ’విక ట్్‌గ్ మయరదు. మరియు అది ప్ేమయదకరమెైన విక ట్ క్కప్ో తే, మరియు ర ండు జటుల దానిపె ర ండుస్్రుల బాయటింగ్ చేసరి,  స్మస్య ఎకుడ ఉంది? నాలగవ టెస్ట్ మరియు “నిప్పణుల అభిప్్ే యయల” యొకు అప్ోే ప్ో స్ోల మరోస్్రి ఆధిప్తయం చెలయయించేఈ కథనం, విక ట్ మరోస్్రి ఉదారమెైన “టరనర్”గ్ భావిస్ుి నానరు.

Be the first to comment on "ఇండియా vs ఇంగల్ండ్ 4వ టస్టె ్: మరో మలుపు; ఉమేష్, కుల్దీప్ బుమాా, స ందర్ స్ా్నంలో ఉండవచ్ ు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*