ఇండియా vs ఇంగల్ండ్: విర్ట్ కోహ్లల 4వ టెస్ుటలో పలు కెప్ుటన్సీ రిక్ర్ుడలనట బద్దలు కొటుటదిశలో ఉన్నాడు

Virat Kohli On The Verge Of Breaking Several Captaincy Records In 4th Test
Virat Kohli On The Verge Of Breaking Several Captaincy Records In 4th Test

అహ్మదాబాద్‌లో జరిగే నాలగవ టెస్టు లో భారత్ ఇంగ్ల ండ్‌తో తలపడినపపుడు టెస్టు లోల భారత జటటు కు కెప్టున్‌గ్ అతయధిక మ్యయచ్‌లు చేసిన ఎంఎస్ ధోని రిక్రడు నట విర్ట్ కోహ్లల స్మ్ం చేస్్ా డు. ఈ మ్యయచ కెప్టున్‌గ్ కోహ్లల కి60వ టెస్టు అవపత ంది, మ్రియు అదిఅతనికి ధోనితో స్మ్ం అవపత ంది. కెప్టున్‌గ్ 12,000 అంతర్ా తీయ పరడగుల నటండి కుడిచేతి వ్టం బాయట్స్‌మ్న కూడా 17 పరడగుల దూరంలో ఉనాాడు, ఈ ఘనత ఆస్ుేలియయకు చ ందిన రికీప్ంట ంగ్ మ్రియు అతని మ్ుందట దక్షిణాఫ్ిిక్కు చ ందిన గేేమ్ సిమత్ మ్యతిమే 

స్్ధించారడ. ఆస్ుేలియయ కెప్టున్‌గ్ ప్ంట ంగ్ 15,440 పరడగులు చేయగ్, గేేమ్ సిమత్ తన బెల్టుకింద 14,878 పరడగులు చేసిదక్షిణాఫ్ిిక్కు నాయకతవం వహ్ ంచాడు. అంతర్ా తీయ కెప్టున్‌గ్ ఎకుువ టనటాల కొదదీ రికీ ప్ంట ంగ్్‌నట అధిగమంచటానికి కోహ్లల ఒక శతాబీం దూరంలో ఉనాాడు. అతనట చివరిస్్రిగ్ మ్ూడు అంకెలు దాట ంది, 2019లో బంగ్ల దేశ్‌తో జరిగిన డే-న ైట్ టెస్టు లో. 

అతనట నరేంది మోడీ స్ుడియంలో సటంచరీ చేస్ా, భారతదేశ్నికి నాయకతవం వహ్ స్టా నాపపుడు ఇదిఅతని 42వ స్్ా నంలో ఉంటటంది. ఈ మ్యయచ్‌లో భారత్ విజయం స్్ధిస్ాకెలలవ్ లయయిడ 36 టెస్ువిజయయలు స్్ధించిన రిక్రడు నట కూడా అతనట స్మ్యనం. అతనట నాలగవ టెస్ు ్‌లో భారత్్‌నట విజయయనికి నడిప్ిస్ాఅతయధిక విజయయలతో టెస్ుకెప్టునల 

జాబితాలో ఉమ్మడి నాలుగో స్్ా నంలో ఉంటాడు. కొనస్్గుత నా సిరీస్్‌లో కోహ్లల ఇంక్ సటంచరీస్్ధించకపో గ్, జోరూట్, రోహ్ త్ శరమ, రవిచందిన అశ్వవన వ నటక నాలుగో అతయధిక పరడగులు చేశ్డు. చ న ైాలోని ఎంఏ చిదంబరం స్ుడియంలో ఆడిన సిరీస్్‌లోని మొదట  రెండు టెస్టు లోల కోహ్లల రెండు అరధసటంచరీలు స్్ధించాడు. నవంబర్ 2019లో కోల్ట్‌కతాలోని ఈడ న గ్రెునస్‌లో బంగ్ల దేశ్‌తో జరిగిన డే/న ైట్ టెస్ునటంచి కుడిచేతి వ్టం బాయట్స మ్యన

సటంచరీ చేయలేదట. అపుట నటండి అతనట 11 ఇనిాంగ్స ఆడాడు, క్ని ఇంక్ వంద పరడగులు చేయలేదట. 4వ టెస్టు లో కోహ్లల కిఒక టనటా లభిస్ా, అతనట చాలయ అంతర్ా తీయ సటంచరీలతో కెప్టునలజాబితాలో ప్ంట ంగ్్‌నట దాటటత నాాడు. 2-1తో సిరీస్ ఆధికయంతో భారత్ ఫ్టైనల్ట మ్యయచ్‌లోకి వస్టా ంది. నాలగవ టెస్టు లో వ్రడ ఓటమని నివ్రించగలిగితే, ప్ి రంభ  

టెస్ుఛాంప్ియన్‌షిప్ ఫ్టైనల్ట్‌కు భారత్ అరహత స్్ధిస్టా ంది.

Be the first to comment on "ఇండియా vs ఇంగల్ండ్: విర్ట్ కోహ్లల 4వ టెస్ుటలో పలు కెప్ుటన్సీ రిక్ర్ుడలనట బద్దలు కొటుటదిశలో ఉన్నాడు"

Leave a comment

Your email address will not be published.