ఇండియా vs ఆస్ట్రేలియా 3వ టెస్టర, 5వ రోజు: హనుమా విహారీ- ఆర్ అశ్విన్ మాాచ్‌ను కాపాడాలని నిశ్చయంచుకున్ాాడు

మునుపెనాడూ లేని విధంగా విదేశీ టెస్టరమాాచ్‌లో భారత్ పో రాడింది. స్టిడనా కరికెట్ గ్ిండ్ (ఎస్ట్‌స్టిజి) లో ఆస్ట్రేలియా స్ాా మ్ చేయడంతో ఈడెన్ గారెెన్స్‌లో 2001 భారతదేశ్ం మరియు ఆస్ట్రేలియా మధా జరిగిన టెస్టరమాాచ జఞా పకాలు కొతతగా మారాయ. అవును, రిషబ్ పంత్ (118లో 97), చేతేశ్ిర్ పుజఞరా (205లో 77), హనుమా విహారీ(161లో 23), రవిచంద్రన్ అశ్విన్ (128ఆఫ్ 39) 2వ ఇనిాంగ్స్‌లో 612 బంతులు లేదా 102 ఓవరలా ఎద్ురకొన్ాారల.  

SCG వద్ద మరియు ఆస్ట్రేలియాలో స్టిరీస్ోా 2-1 ఆధికాం స్ాధించే అవకాశ్ం లేకుండా పో యంది. 4 వ రోజు ముగిస్టిన తరలవాత, అడిల ైడ్ టెస్టరతరాిత భారతదేశ్ం చాలా పో లి ఉంట ంది. భారతదేశ్ం కూడా స్టెట్ కాలకిమం నుండి వ ైదొలగలేద్ు మరియు పరతి ఒకొరినీ తపుుగా నిరూపించంది. 407 పరలగుల లక్ష్యానిా ఛేదించన భారత్్‌ 334/5తో మాాచ్‌ను ముగించ ఆస్ట్రేలియాకు పెద్దగా చెపునవసరం లేద్ు. అది కూడా డార గా పెద్దది ఎంద్ుకంటే 

హో మ్ కెపెరన్ తన పెదాలను స్ో మవారం కలవడానికర అనుమతించలేద్ు. భారత బాాటర్స యొకొ మంద్పాటి తొకొలోా కర రావడానికర అతను చేస్టిన పరయతాాలనీా ఫలించలేద్ు మరియు మాాచ ముగిస్ట్ సమయానికర, అతనికర కూడా పెద్దగా ఏమీ మిగలలేద్ు, చవరి క్షణాలోా అతను ఒక కాాచుా వద్ులుకున్ాాడు. పడిపో యన అవకాశానికర ముంద్ు (లేదా స్టిరీస్ట కావచుచ) అతను అశ్విన్్‌తో సుదీరఘపరిహాస్ానిా కలిగిఉన్ాాడు. ‘చేతిలో 8 వికెటాతో భారత్్‌కు 309 పరలగులు కావాలి’ స్టిడనా కరికెట్ గ్ిండ్ (ఎస్టససజీ) యొకొ ఫ్ాా ట్ డే5 వికెట్్‌లోని ఈ సమమషన్ బలమ ైన భారతీయ బాాటింగ్ యూనిట్్‌ను ఇబబందిపెటరద్ు, కానీ విరాట్ కోహ్లా పద్కొండు మరియు రెండు నుండితపిుపో యనపుుడు పరధాన బాాటర్స మాాచోా గణనీయంగా గాయాలయాాయ. చేతేశ్ిర్ పుజఞరా మరియు కెపెరన్ అజింకా రహాన్ అడుగు పెటరడానికర ముంద్ు ఎస్టససజి మ ైదాన్ానిా తాకరనపుుడు, వారి కోసం ఒక ఎతుత పెైకర వ ళ్ళే పని ఉంద్ని వారికర తెలుసు. రెండోఓవరోా న్ేన్ాథన్ లియాన్ రహాన్ేకు మ రలగాా రాణ ంచడంతో మాాచ్‌ను ఆదా చేస్ట్మారాం గటిరగా మారింది. తరలవాతి ద్ృశ్ాం గాయపడిన మరియు పూరితగా సరిపో ని రిషబ్ పంత్ 22 గజఞల వ ైపు, హనుమా విహారీకంటేముంద్ు ఉంది.

Be the first to comment on "ఇండియా vs ఆస్ట్రేలియా 3వ టెస్టర, 5వ రోజు: హనుమా విహారీ- ఆర్ అశ్విన్ మాాచ్‌ను కాపాడాలని నిశ్చయంచుకున్ాాడు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*