ఇండియా Vs ఆస్టర్ేలియా 3వ టెస్టరముఖాయంశాలు: స్రంప్సలో ఆస్టర్ేలియా 166/2, డే1

సిడ్నీ క్రిక్ెట్ మ ైదానంలో గురువారం జరుగుతునీ మూడ్ో టెస్ట్ మయాచ్ మొదటి రోజు ఆస్్ేలియయ భారత్‌ప ైసిిరమ ైన ప్రదరశన ఇచ్చంది. ప్ార రంభంలో, వరషం ఆగిప్ో యినప్పటిక్ీ, విల్ ప్ుక్ోవ్స్కీ తన అరంగేటరంలో అరధస ంచరీని నమోదు చేశాడు. ఇంతలో, మయరీస్ట లయబుస్ాచగేీ కూడ్ా అరధస ంచరీస్ాధించాడు మరియు ప్రస్ుు తం 67 ప్రుగులతో అజేయంగా ఉన్ాీడు. డ్ే 

2న సట్వ్ సిిత 31 ప్రుగులతో న్ాటౌట్ అవుతున్ాీడు. ఆతిథ్ా జటట్ 166 ప్రుగుల వదద ముగిసింది. రెండు. ఆతిథ్ా జటట్ ప్ుక్ోవ్స్కీ, డ్ేవిడ్ వారీర్ విక్ెటలను క్ోలోపయింది.  మొహమిద్ సిరాజ్ వారీర్్‌ను అవుట్ చేశాడు, అతను ప్ార రంభంలో ఐదు ప్రుగులు మయతరమేచేయగలిగాడు. ఇదిలయవుండగా, టెస్ట్తొలి ఆటగాడు నవదీప్ స ైని 110 బంతులోల 62  ప్రుగులు చేసిన ప్ుక్ోవ్స్కీ విక్ెట్ తీస్ుకున్ాీడు. ఆస్్ేలియయ అరంగేటరం కూడ్ా న్ాలుగు ఫో రుల క్ొటా్ డు. మూడ్ోటెస్ు్ ప్ార రంభ రోజున రిషబ్ ప్ంత ప్ుక్ోవ్స్కీక్ర రెండు క్ాాచుల ప్డగొట్డంతో ఆస్్ేలియయ తొలి ఓప నర్్‌కు రెండు ఉప్శమన్ాలు లభంచాయి. ఏదేమ ైన్ా, టీమ్ ఇండ్ియయ యొకక ప దవులు తరువాత జిప్ చేయబడ్ాా యి, ఎందుకంటే ప్ుక్ోవికీ మరియు లయబుస్ాచంగ్ చేతులు కలిపిక్ొనిీ గొప్ప టెస్ట్బాాటింగుీ ప్రదరశనలో ఉంచారు. మయజీ తన ప దదఅరంగేటరంలో స్ుఖంగా కనిపించగా, లయబుస్ాచగేీ తన డ్ే1 ఇనిీంగ్క అంతటా విశాాస్ంతో మునిగిప్ో యయడు. భారత టెస్ట్ తొలి ఆటగాడు నవదీప్ స ైనీక్ర 31వ ఓవరోల ఆలస్ాంగా వెళ్ళాడు, క్ాని విల్ ప్ుక్ోవ్స్కీ రెండు బాాక్ టట బాాక్ బ ండరీలను క్ొటా్ డు, 97 బంతులోల అరధ స ంచరీక్ొటా్ డు. లయబుస్చజ్ యయనిమేషన్ాా కనిపించాడు మరియు అశ్వాన్ వెైప్ు కూడ్ా ఒక స ైగ చేశాడు, అతను ఆఫ్-సిపనీర్ క్ోస్ం సిదధంగా ఉన్ాీడు. 

భారతదేశానిక్రఅవక్ాశం ఉంది, వారిలో ఎకుకవ మందివిక్ెట్ క్ీప్ర్ రిషబ్ ప్ంత ప్ాలగా న్ాీరు,  క్ాని వారు ఒకదాని తరువాత ఒకటి తపిపప్ో యయరు. ప్ుక్ోవ్స్కీని 26, ఆప ై32 ప్రుగులు ప్ంత చేత ప్డగొటా్ డు. అదనప్ు కవర్ ప్ార ంతం నుండ్ి విసిరేప్రయతీంలో జసటరీత బుమయా తడబడ్ిప్డ్ిప్ో యినప్ుపడు 21 ఏళ్లతరువాత రన్ౌట్ అవక్ాశం నుండ్ిబయటప్డ్ాా డు. 35వ

ఓవరోలప్ుక్ోవ్స్కీ (62)ను స ైని అవుట్ చేశాడు. విక్ో్ రియయ-జనిించ్న అతను స్్ంప్క ముందు చ్కుకకున్ాీడని మరియు ఎటటవంటిస్మీక్షను వృధా చేయకుండ్ా వదిలివేస్ాడు.

Be the first to comment on "ఇండియా Vs ఆస్టర్ేలియా 3వ టెస్టరముఖాయంశాలు: స్రంప్సలో ఆస్టర్ేలియా 166/2, డే1"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*