ఇండియా Vs ఆస్టరలి్ ేయా: ఇదిభారతదేశానికిప్రయోజనం, స్టిడనీ టెస్రటకు వారికిఇదిమంచి అవకాశం అని కిస్ి గేల్ చెప్ాారు

క్రిస్ గేల్, వెస్టిండీస్ బ్యాట ింగ్ లెజ ిండ్ మరియు దుబ్యయ్‌లోని అల్టటమేట్ క్రిక్ ట్ ఛాలెింజ్ (యుక్ స్) తో ఆలస్ాింగా బిజీగా ఉన్న ఓపెనిింగ్, ఆస్టేల్టయాపెైస్ిందర్శకులు తమకు పెైచేయి ఉిందని భయవిస్ుు న్ానర్ు. ఆస్టేల్టయా పర్ాటన్లో మ ైదాన్ింలో లేదా వెలుపల ఉతాాహిం ఉిండదు. భయర్తదేశిం యొకక పరస్ుు త పర్ాటన్ యొకక పరిమిత ఓవర్ల లెగ్ తరాాత ఈ గౌర్వాలు పించుక్ోబ్డాా యి, ఆస్టేల్టయా వన్డా స్రీస్ున గ లుచుకుింది మరియు తర్ువాతి మూడు మాాచల ట 20ఐ స్రీస్ున 2-1 తేడాతో భయర్త్ గ లుచుకుింది. ఇర్ు జటలల తీవరింగా గ లవాలని క్ోర్ుకుింటలన్న టెస్ట స్రీస్ 1-1తో స్మిం. 2018-19 పర్ాటన్లో భయర్త్ ఆస్టేల్టయాలో తొల్ట టెస్టస్రీస్్‌న్ు 2-1 తేడాతో గ లుచుకుింది. ఈసారి కూడా, ఇపపట వర్కు పూరిుచేస్న్ ర ిండు టెస్ుట లోల డార మాకు క్ొర్త లేదు. అడిలెైడ్్‌లో జరిగిన్ మొదట డేఅిండ్ న్ెైట్ టెస్ుట లో, స్ిందర్శకులు 1 వ ఇనినింగ్ా ఆధికాింలోక్రరావడానిన స్పష్టింగా చూశార్ు. 

బ్యక్రాింగ్ డేటెస్ుట లో ఆస్టేల్టయా చేత భయర్తదేశిం ‘ఎగిరిపో త ింది’ అని ష్న్ వార్నన అన్ానర్ు.  విరాట్ క్ోహ్లల, మహమద్ ష్మీ వింట ముఖ్ా ఆటగాళ్లన్ు క్ోలోపయిన్పపట క్ీ టీమ్ ఇిండియా తమ పాతరన్ు చూప్ించింది. అదుుతమ ైన్ 8 విక్ టల విజయిం స్రీస్్‌న్ు 1-1తో స్మిం చేయలేదు, క్ానీ ఈ పరస్ుు త జటలట గోడకు వెన్ుకభయగిం ఉన్నపపపడు గట టగా క్ొటటగల సామరాయ ానిన కల్టగిఉిందని చూప్ించింది. ఎససాజీలో స్గటల మొదట ఇనినింగ్ా సో కర్ు 317. ఈ వడదిక వదద న్మోద ైన్ అతాధిక మొతుిం 705/7, ఇది 2003-04లో స్చన్ టెిండూలకర్న మరియు వివిఎస్ లక్ష్మణ్ టన్ునలు క్ొట టన్పపపడు భయర్తదేశిం సాధిించన్ సో కర్ు. తప్పపో యిన్ ముఖ్ా ఆటగాళ్ళు స్ృష్టించన్ శూన్ాతన్ు భయర్త్ అధిగమిించగల్టగిింది, ఇది

జటలట క్షీణ ించవచచని చూప్ించింది, క్ానీ అది బ్లహ్లన్ింగా లేదు మరియు క్ీిడాక్ార్ులు లేకపో వడానిన ఎదురోకవటయనిక్ర భయర్తదేశానిక్ర మించ బ్ ించ్ బ్లిం ఉిందని క్రిస్ గేల్ చ ప్పన్ిందున్ ఇది ముిందుకు సాగే సాన్ుకూలతలలో ఒకట . అడిలెైడ్్‌లో విరాట్ క్ోహ్లల నిష్్రమణ తరాాత భయర్తదేశానిక్రఅతిపెదదసాన్ుకూలత అజింకా ర్హాన్ెజటలట కు న్ాయకతాిం వహ్ ించన్ మార్గిం. ప్లయిింగ్ ఎలెవన్్‌లో మార్ుపలు ఉింటయయి, పరిస్యత లు భిన్నింగా ఉింటయయి మరియు ఆస్టేల్టయా తిరిగి క్ొటటడానిక్ర దుర్ద ఉింటలింది, అింటే అజింకా ర్హాన్ె 

ఉదయ ాగిం ముగియలేదు.

Be the first to comment on "ఇండియా Vs ఆస్టరలి్ ేయా: ఇదిభారతదేశానికిప్రయోజనం, స్టిడనీ టెస్రటకు వారికిఇదిమంచి అవకాశం అని కిస్ి గేల్ చెప్ాారు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*