ఇంగల్ండ్ భారత పరయటన: విర్ట్ కోహ్ల ల, ఇశ్ంత్ శరమ, హారిక్ద ప్ండ్యయ మొదటి 2 టస్ె ుటలకు ఇండ్యిా నేమ్ స్క్వాడ్ గ్ తిరగదద వచ్యారు

ఇంగల్ండ్్‌తో జరదగదన తొలి 2 టెస్ుటలలల 18 మంది స్భ్యయల భారత జటుటనట ఎంపిక చ్ేయడంలల బోర్డ్ ఆఫ్ కంటోరల్ ఫర్డ ఇండ్ియా (బిససిిఐ) మంగళవ్రం స్మయం వృధయ చ్యేలేదట. బోర్ర్డ-గవ్స్వర్డ టోరఫీని నిలుపుకోవటానికి ఆసులి్ేయాలల చ్యరదతయోతమక టెస్టు సిరీస్ట విజయానిి భారత్ మూసవిేసని కొదిి గంటలకే ఈ పోకటన వచ్ాంది. ఫిబవోరద 5 నటండ్ి మారదా 28 వరకు 4 టెస్ుటలు, 5 టి 20, 3 వన్ేల సిరీస్ట్‌కు భారత్ ఆతిథ్యం ఇవవనటంది. అనిి మాయచ్‌లు చ్నె్ని, అహ్మదయబాద్, పూణేలలని మూడు వేదికలలల జరుగయతయయి. కరోనయవర్నస్ట మహ్మామరద గత ఏడ్యది మారదాలల దేశంలలని అనిి కరీడలనట నిలిపివేసనిపపటి నటండ్ి దయదయపు 11 న్లల తర్వత భారతదేశంలల అంతరా్తీయ కిీకెట్ తిరదగద ర్వడ్యనిి ఇంగల్ండ్ పరయటన గయరుు చ్ేస్ుటంది. విర్ట్ కోహ్ల ల తన పతిృతవ సెలవు నటండ్ి తిరదగద ఇంగలండ్్‌పెన భారత్్‌కు నయయకతవం వహ్ిస్కు్డు, ఆసు్లిేయాలల జటుటనట విజయానికి నయయకతవం వహ్ించ్న అజంకయ రహానత్ో మరోస్క్రద వస్ట్న కెపున్ె టరపీ ధరదంచ్యడు.

భారయ అనటష్వ శరమతో కలిసి తన మొదటి బిడ్ జనిమంచ్నందటకు కోహ్ల ల గత డ్సిెంబర్డ్‌లల 1 వ టెస్టు తర్వత ఆసు్లిేయా నటండ్ి స్వదేశ్నికి తిరదగద వచ్యాడు. ఈ జంట జనవరద 11 న ఆడపలిలతో ఆశీరవదించ్యరుఇష్ంత్ శరమతో ప్టట 18 మంది స్భ్యయల జటుటలల ఆల్ ర ండర్డ హారిక్ద ప్ండ్యయ ఎంపికయాయడు. వ్రదదిరద గ్యాల క్రణంగ్ ఇదిరు ఆటగ్ళళు ఆసు్లిేయాలల జటుటలల ప్లొగనలేదట. హారిక్ద వ్స్ువ్నికి, ఆగస్ుట 2018 నటండ్ి టస్టెు కిీకెట్ ఆడలేదట, అతని వ్నటక స్మస్యల క్రణంగ్ ఇష్ంత్ కేవలం మయగసదని బోర్ర్డ-గవ్స్వర్డ సిరస్టీ్‌నట సెనడ్ సుయిెేన్్‌తో కోలలపయాడు. జబ్బ్రత్ీ బయమాా గబాాలల జరదగనద తుది టస్ె ుటనట ఉదర ఒతిుడ్ితో కోలలపయిన తరువ్త భారత ప్స్ట దయడ్ికి నయయకతవం వహ్ిస్కు్డు. ఆసు్లిేయాలల భారతదేశంలల అతయధిక వికెటలట తీసిన మొహ్మమద్ సిర్జ్, శ్రదటల్ ఠ్కూర్డ్‌లు ఆసు్లిేయాలల చ్సేిన అదటుత పోదరశనకు జటుటలల చ్ోటట దకివంచటకునయిరు. మహ్మద్ ష్మీ మరదయయ రవందో జడ్ేజా ఇంక్ వ్రద పగయళల నటండ్ి కోలుకోలేదట మరయదయ అందటవలల మొదటి రెండు టెస్ుటలనట కోలలపతయరు. జడ్ేజాకు బదటలుగ్ లెఫ్టు ఆర్డమ సపినిర్డ అకసర్డ పటల్ే తొలి టెస్టు క్ల్-అప్ అందటకునయిడు.

Be the first to comment on "ఇంగల్ండ్ భారత పరయటన: విర్ట్ కోహ్ల ల, ఇశ్ంత్ శరమ, హారిక్ద ప్ండ్యయ మొదటి 2 టస్ె ుటలకు ఇండ్యిా నేమ్ స్క్వాడ్ గ్ తిరగదద వచ్యారు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*